Privacy statement KerkOverstag Noord-Friesland


Stichting KerkOverstag Noord-Friesland (vanaf hier KO) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

 • de door leden, donateurs, relaties, deelnemers en vrijwilligers verstrekte persoonlijke
  informatie en
 • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website of aan een van
  onze activiteiten.

Verwerking van uw gegevens

 • KO houdt een deelnemer- en donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die een training, cursus, activiteit bij KO hebben gedaan, zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of (als vrijwilliger) bij een van onze
  programma’s betrokken is, en geen deelnemer of donateur zijn.
 • KO is een stichting die als doel heeft kerken te motiveren, ondersteunen en uitdagen om het
  evangelie van Jezus Christus te blijven verkondigen.
  Het werk van KO wordt voornamelijk gefinancierd door giften donateurs, en bijdragen voor
  begeleiding, training, cursussen en activiteiten.
 • Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres,
  geboortedatum en kerkelijke achtergrond) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om
  u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via
  de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, bladen, cursussen of acties
  en wanneer u zich aanmeldt als lid, donateur of als vrijwilliger. Ook vindt persoonlijke werving plaats
  via een aanmeldformulier of een telefoongesprek. KO maakt van tijd tot tijd gebruik van diensten van
  derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren. In alle gevallen vragen wij u om daar
  expliciet toestemming voor te verlenen.
 • Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de
  overeenkomst (donatie, lidmaatschap). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor
  commerciële doeleinden.
 • KO heeft een ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de administratie van KO: 0511-403995 (op dinsdag tm donderdag tijdens kantooruren) of per e-mail: info@kerkoverstag.nl.
Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. KO is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief,
voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van KO, Lytse Buorren 35 , 9263 PP Garyp.

E-mail

 • Wanneer u als abonnee van onze nieuwsbrief, als deelnemer, donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan KO hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.
 • KO maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend.
 • Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan KO haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.


Afmelden e-mail nieuwsbrieven

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van KO, telefonisch: 0511403995 ( op dinsdag-donderdag tijdens kantooruren) of per email: info@kerkoverstag.nl.


Contact met relaties en donateurs

KO informeert haar relaties en donateurs over haar werk via bladen, per e-mail, post, telefoon en/of
sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van de KO te steunen door
een financiële bijdrage en gebed.

Bezoek aan onze website

KO plaats op haar website geen tracking cookies. Je gegevens worden niet met derden uitgewisseld. De cookies die wij wel gebruiken, dienen met name om bezoekcijfers bij te houden en het gebruik van onze website te analyseren via Google Analytics. Het bekijken van video’s op onze website of het
delen van berichten via social media-knoppen bij artikelen, kan er wel voor zorgen dat het betreffende sociale medium je gegevens gebruikt. Kijk voor meer informatie daarover naar de privacyverklaring en -instellingen van de betreffende platforms.

Beveiliging

KO heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

KO houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Zijn gegevens vindt u aan het eind van dit document.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

KerkOverstag Noord Friesland
t.a.v. de heer G. Wiersma functionaris voor gegevensbescherming
Lytse Buorren 35
9263 PP Garyp
T: 0511-403995
E: info@kerkoverstag.nl


Privacy beleid KerkOverstag. Versie: 4 april 2022